De verkoopvoorwaarden van Woodteq houtconstructies bv, Statutair gevestigd te Rijssen (Kvk nummer 51090589), zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland d.d. 24 april 2012 te Enschede.

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze Algemene Verkoopwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen tot en overeenkomsten van koop en verkoop of aanneming van werk – en voor alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten – gedaan door de Woodteq houtconstructies bv (nader te noemen Woodteq), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende bedingen en eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden slechts indien en voorzover deze voor ieder individueel geval afzonderlijk door Woodteq uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Aanbieding

1. Alle aanbiedingen ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2. De aanbieding is bindend binnen de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding 6 weken.

3. De door de opdrachtgever overlegde detailtekeningen en beschrijvingen ten behoeve van het uitbrengen van een aanbieding door Woodteq worden door Woodteq als algemene richtlijnen beschouwd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De door Woodteq uitgebrachte aanbiedingen, tekeningen, berekeningen en beschrijvingen blijven eigendom van Woodteq, ook als daarvoor kosten in rekening zijn gebracht aan opdrachtgever. De opdrachtgever staat ervoor in dat deze gegevens zonder schriftelijk toestemming van Woodteq niet worden gebruikt, gekopieerd, of aan derden getoond of bekend zijn gemaakt.

4. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, als gevolg van door opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen, tekeningen e.d. door Woodteq opnieuw werktekeningen, constructieberekeningen e.d. dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. Alle opdrachten, meer-, en minderwerken binden Woodteq eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd en door de opdrachtgever schriftelijk zijn ondertekend. De bevestiging van opdracht, meer-, en minderwerken dient binnen 10 werkdagen na dagtekening ondertekend geretourneerd te worden door de opdrachtgever. Indien na deze termijn geen schriftelijke bevestiging is ontvangen van de opdrachtgever, verklaart deze stilzwijgend akkoord te gaan met de inhoud van de in opdracht, meer,- en minderwerk bevestigende specificaties, uitgangspunten en Algemene Voorwaarden.

2. Bij annulering van de opdracht verplicht opdrachtgever zich alle tot dan toe door Woodteq gemaakte onkosten te vergoeden inclusief een toeslag percentage van 10% over alle gemaakte onkosten ter compensatie van winst en risico.

Artikel 4 – Prijs

1. De aangeboden en overeengekomen prijzen gelden netto contant en zijn exclusief omzetbelasting.

2. Alle aanbiedingen en aanvaarde opdrachten zijn overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, of materiaalprijzen ten tijde van de aanbieding of overeenkomst. Prijsmutaties m.b.t. belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten zijn ten alle tijden verrekenbaar. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van aanbieding. Verrekening van loon,- en materiaalkosten zal plaatsvinden overeenkomstig de Risicoregeling Woning-, en Utiliteitsbouw met de daarin tot op de datum van aanbieding aangebrachte wijzigingen. De materiaalindex wordt vervangen door de index van de gemiddelde houtprijzen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 5 – Levertijd en Overmacht

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden leveringstermijnen beschouwd als bij benadering te gelden. De leveringstermijn gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: de dag van totstandkoming van de overeenkomst, de dag van ontvangst door Woodteq van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens e.d. waaronder begrepen de door opdrachtgever goed-gekeurde eerst benodigde werktekeningen, de dag van ontvangst door Woodteq van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en uitgaande van een tijdige toelevering van alle voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens door de opdrachtgever.

3. Woodteq verplicht zich er naar te streven de overeengekomen leverdatum zo veel mogelijk aan te houden. Woodteq is echter nimmer aansprakelijk voor de voor de opdrachtgever uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijk aansprakelijkheid schriftelijk door Woodteq is aanvaard.

4. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst tengevolge van overmacht heeft Woodteq het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen de meer-, of minderkosten van uitvoering worden verrekend, waarbij Woodteq het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.

5. Met overmacht worden gelijkgesteld: oorlog, mobilisatie, afkondiging van beleg, oproer, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de opdracht verhinderen of belemmeren, werkstaking of uitsluiting, vervoersstagnatie, stagnatie in de aanvoer van materialen bij verkoper, brand, watersnood, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle overige van de wil van Woodteq onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de opdracht bemoeilijken of uitsluiten.

Artikel 6 – Eigendom en Risico

1. De goederen zijn na levering voor risico van de opdrachtgever.

2. De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst dan over op de opdrachtgever indien aan alle contractuele financiële verplichtingen jegens Woodteq zijn voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de goederen tot dat moment voor Woodteq te houden of te hebben gehouden. Zolang Woodteq als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de opdrachtgever zich jegens hem om de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en deze niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van enig opeisbare som, is Woodteq gerechtigd alle goederen welke zijn geleverd en/of verwerkt terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Woodteq dan om alle betreffende goederen op kosten van de opdrachtgever te doen retourneren onder creditering van de gebruikswaarde van de goederen op openstaande facturen van Woodteq.

Artikel 7 – Reclames, garanties, aansprakelijkheid en kwaliteit.

1. Woodteq staat in voor de geschiktheid van de goederen voorzover deze door de koper of opdrachtgever worden toegepast en/of verwerkt overeenkomstig de opdrachtbevestiging, vigerende voorschriften, garantiebepalingen, KOMO specificaties en condities.

2. Reclames dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij Woodteq worden ingediend indien de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden. Het recht op reclame vervalt indien de goederen reeds in het bouwwerk zijn aangebracht of verwerkt. Woodteq behoudt zich het recht voor de keuring van de goederen in etappes in haar fabriek te laten plaatsvinden.

3. Bij vervoer door derden is de opdrachtgever verplicht om bij gebleken beschadiging van de goederen, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op verbeurte van het recht tot reclame.

4. Reclames of aanspraken van de opdrachtgever geven de opdrachtgever niet het recht betalingen op te schorten dan wel tegen-vorderingen te compenseren met aan Woodteq verschuldigde betalingen.

5. De kwaliteit van de goederen en de daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of materialen gelden.

6. Woodteq is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen of constructies die in afwijking van de geldende voorschriften door of namens opdrachtgever uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door Woodteq ter beschikking worden gesteld.

7. In het geval van aansprakelijkheid van Woodteq, is deze nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering of onderdeel daarvan, althans van het deel dat de opdrachtgever daarop heeft betaald.In geen geval is Woodteq aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd en/of derden in wier handen de goederen zijn overgegaan, dan wel met wie Woodteq heeft gecontracteerd. Opdrachtgever vrijwaart Woodteq van de succesvolle aanspraken van derden terzake van door Woodteq geleverde goederen waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdsstip de schade is geleden.

8. Op geleverde goederen zijn garantiebepalingen dan alleen van toepassing mits deze vooraf in de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn overeengekomen onder de aangegeven condities, toepassingen en voorwaarden.

9. De aansprakelijkheid van Woodteq jegens de opdrachtgever gaat niet verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant/leverancier jegens de verkoper terzake van gebreken van of schade aan verwerkte materialen, onderdelen of constructies.

10. Gelamineerd hout wordt vervaardigd overeenkomstig de vigerende lijmhoutvoorschriften NPR onder een geldig Nederlands KOMO productiecertificaat . Het is een industrieel bouwproduct voor toepassing van draagconstructies. In het eindproduct kunnen kleurverschillen, oppervlakteruwheid en andere plaatselijke onvolmaaktheden voorkomen. Gelamineerd hout reageert steeds op schommelingen in klimaatomstandigheden waardoor krimp en zwelgedrag optreden. Hierdoor kan scheurvorming in het hout ontstaan waardoor partieel open lijmvoegen kunnen optreden. Dit verschijnsel is volkomen normaal en heeft een te verwaarlozen invloed op de sterkte eigenschappen. Indien gelamineerd hout in buitenklimaat wordt geplaatst, zelfs indien vervaardigd uit duurzame of verduurzaamde houtsoorten, zal dit verschijnsel zich sterker vertonen. Opdrachtgever verplicht zich ten alle tijden op advies van Woodteq doeltreffende en permanente beschermingen op deze houtconstructies te voorzien. Genoemd verschijnsel kan in geen geval worden aangemerkt als zichtbaar en/of verborgen gebrek.

Artikel 8 – Facturering en Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing:

  • 10% bij opdracht;
  • 10% bij gereed-, teken- en rekenwerk;
  • 10% bij start productie;
  • 40% in evenredige termijnen na rato productievoortgang;
  • 10% bij levering;
  • 20% in evenredige termijnen na rato montagevoortgang.

Indien geen montagewerkzaamheden worden verricht zal bij levering 30% worden berekend. Woodteq heeft het recht om de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de betaling waartoe hij krachtens dit artikel is gerechtigd, door haar zijn ontvangen. Indien de productie volledig gereed is en opdrachtgever besluit alsnog uitlevering op te schorten is Woodteq gerechtigd de laatste termijn in rekening te brengen als zou deze zijn uitgeleverd.

2. Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder recht van opschorting of compensatie, binnen 30 dagen na factuurdatum.

3. Bij niet-tijdige betaling wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Woodteq het recht zonder enige sommatie of ingebrekestelling op vergoeding vanaf de vervaldag van de wettelijke handelsrente.

4. Indien de opdrachtgever verzaakt uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting na te komen wordt elke vordering van Woodteq aanstonds in haar geheel opeisbaar. In die gevallen heeft Woodteq het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen Woodteq en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontvinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

5. Woodteq heeft bij onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever het recht gedurende de uitvoering van de overeenkomst zekerheid voor de betaling van haar vordering te verlangen. Bij weigering of onvermogen van de opdrachtgever tot het stellen van passende zekerheid, is Woodteq gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen, terug te nemen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6. Indien Woodteq aan haar contractuele verplichtingen heeft voldoen en de opdrachtgever betalingen alsnog vertraagd of weigert is de opdrachtgever terzake van in,- of buitenrechtelijke gemaakte kosten van invordering 15% van het te vorderen bedrag, doch minimaal het bedrag conform het tarief van Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 200,00 per zaak, bij wijze van vergoeding van inningskosten verschuldigd, onverminderd de meerdere kosten welke voor Woodteq ontstaan als gevolg van rechterlijke procedures en daarbij genoten juridische bijstand, een en ander volgens de daarvoor rechterlijke instanties aangehouden normen.

Artikel 9 – Toepassing recht en geschillen

1. Op alle gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

2. Opdrachtgever en Woodteq komen overeen in voorkomende gevallen het geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig de regelen, beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze 3 maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, blijven partijen bevoegd zich tot de gewone rechter te wenden ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden, het voeren van een kort geding.